Безплатна доставка за цяла България! До 48 часа

Гаранционни условия за обслужване на климатична техника

Фирма "ОХ-МИРО"ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

 • име, адрес и телефон на клиента;
 • данни за климатичната инсталация;
 • данни за продавача;
 • данни за оторизирана монтажно – сервизна фирма;
 • условия за валидност на гаранцията;
 • гаранционен срок на закупената стока.

С изключение на задълженията, специално посочени в тази гаранция, "ОХ-МИРО"ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

I. Гаранционни условия

1. Гаранцията важи само при условие, че монтажът е извършен от оторизирана монтажно-сервизна фирма, която поема и гаранционното обслужване.

2. За да е валидна гаранцията е нужно да се представи документ, предоставящ информация за закупуването на климатика (касов бон, фактура).

3. Гаранционното обслужване е безплатно за неизправностите, вследствие на фабричен дефект.

4. Гаранцията е валидна само, когато клиентът уведоми на всеки 12-ти месец от датата на монтажа сервизната база за извършване на задължителна профилактика на климатичната инсталация, в т.ч. почистване на топлообменните повърхности, като почистването се заплаща от клиента. При констатирани проблеми със състоянието на техниката чрез монтажно-сервизната фирма се осъщестява логистика за ремонта в сервиза на вносителя.

5. Гаранцията важи при стриктно спазване на инструкциите за поддържане и експлоатация на оборудването. 

6. Гаранционното обслужване в случаите на неизправност на оборудването в режим отопление, при външна температура под 0 градуса в °C, е безплатно когато е осигурена 24-часова работа на системата.

7. Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 (два) месеца след датата на продажбата.

II. Безплатен гаранционен сервиз се отказва в следните случаи:

 • подправени, непълно или неточно попълнени данни в гаранционната карта на оборудването;
 • не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в упътването на продукта;
 • е правен опит за отстраняване на дефекта от неоторизиран сервиз;
 • при сътресения, удари и претоварвания вследствие на небрежно отношение или при транспорт;
 • при повреди вседствие на природни бедствия, пожари, наводнения, мълнии, токови удари и при захранващо напрежение, различно от работното напрежение на уреда;
 • мощността на уреда не отговаря за климатизацията на помещението,(при констатирани нарушения в монтажа и определянето на необходимата мощност, сервизната база носи материална отговорност по отстраняване на дефекта по време на гаранционния срок);
 • на клиента по негово желание се монтира климатик с по-малка мощност от необходимата.

III. На гаранция не подлежат:

 • дистанционното управление;
 • пластмасовите части;
 • почистването на инсталацията, филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен маркуч.

IV. Осъществяване на гаранцията:

 • Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по т.II и т.III, се заплаща от клиента;
 • Ремонтът се извършва в дома на клиента или в сервиза.
 • Гаранционният сервиз се осъществява чрез монтажно-сервизната фирма, извършила монтажа. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява фирмата и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на  оторизиран сервизен техник;
 • Вносителят, продавачът и монтажно-сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, вследствие на дефектна стока и престоя й в сервиза, както и да осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустим максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова;
 • Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба (чл. 120 от ЗЗП).
0 Продуктът е добавен в количката
0
0 0 0